top of page

Mestamaster Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Sisältö

 1. Rekisterinpitäjä

 2. Rekisterin nimi

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
  oikeusperuste

 4. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

 5. Säännönmukaiset tietolähteet

 6. Henkilötietojen
  vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

 7. Henkilötietojen säilytysaika

 8. Henkilötietojen suojaus

 9. Tietoturvaloukkauksesta tiedottaminen

 10. Rekisteröidyn oikeudet

 11. Muutokset tietosuojaselosteessa

1. Rekisterinpitäjä

 

Mestamaster Oy
Y-tunnus: 2972171-7
Lemuntie 7, 00510 Helsinki
info@mestamaster.fi

2. Rekisterin nimi

 

Mestamaster Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Mestamaster-palvelun (”Palvelu”) tuottaminen, asiakassuhteen
hallinnointi sekä Palvelun kehittäminen. Palvelun käyttäminen edellyttää Palveluun rekisteröitymistä.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös Palveluun välittömästi liittyviin toimintoihin, kuten tiedotteisiin,
laskutukseen ja tilastointiin.

Mestamaster Oy:n asiakkaita ovat rakennusliikkeet ja muut vastaavat toimijat. Palvelun käyttäjiä ovat Mestamaster Oy:n asiakkaiden työmaakohteilla työskentelevät henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus ja/tai 1f) kohdan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen
käsittelylle.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu Palvelun tuottamiseen Mestamaster Oy:n asiakkaille. Mestamaster Oy:n asiakkaiden työmaakohteilla työskentelevien henkilöiden rekisteröityminen Palveluun on välttämätöntä Palvelun toteuttamiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

 

Rekisteriin kerätään Mestamaster Oy:n asiakkailta laskutus- ja maksutiedot sekä asiakkaan yhteyshenkilön
yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Palvelunkäyttäjiltä kerätään rekisteröitymisen yhteydessä pakollisina tietoina:

 • Etu- ja sukunimi

 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti)

 • Ammatillinen viiteryhmä

 

Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä myös seuraavia tietoja:

 • Evästeiden avulla kerättävät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään, joko suoraan tai evästeiden avulla, rekisteröidyn
rekisteröityessä Palveluun ja rekisteröidyn päivittäessä käyttäjätilinsä tietoja.

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä voi myös oma-aloitteisesti kutsua toisia henkilöitä, kuten samassa
työmaakohteessa toimivan kollegan, alaisen tai alihankkijan Palvelun käyttäjäksi. Tällöin kutsutulle tulee
kutsujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen seitsemän vuorokautta voimassa oleva kutsulinkki Palveluun, jonka kautta kutsuttu pääsee tarkistamaan ilmoitettuja tietoja ja rekisteröitymään Palveluun. Mikäli kutsuttu ei rekisteröidy Palvelun käyttäjäksi ja/tai vahvista rekisteröitymiseen vaadittavia tietoja seitsemän vuorokauden kuluessa kutsulinkin saamisesta, ilmoitetut tiedot poistetaan rekisteristä.

6. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa Mestamaster Oy:n yhteistyökumppaneille, jotka tarjoavat
Mestamaster Oy:lle laskutus-, asiakasviestintä ja IT-palveluita.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteriin kerättyjä
tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Mestamaster Oy:n yhteistyökumppaneille
edellyttäen, että kyseessä olevat yhteistyökumppanit kuuluvat Privacy Shield -järjestelyyn tai kykenevät muutoin EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla turvaamaan tietosuojan riittävän tason ja täyttämään tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset.

7. Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin käyttäjätili on Palvelussa voimassa. Tilin voi
halutessaan poistaa Palvelun asetuksista. Mestamaster Oy voi tarvittaessa poistaa epäaktiivisia käyttäjätilejä. Näissä tapauksissa käyttäjätilin poistamisesta tulee käyttäjälle ilmoitus ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

8. Henkilötietojen suojaus

 

Rekisteröityjen henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on työhönsä tai toimeensa perustuen
oikeus käsitellä tietoja. Henkilötietojen käsittely on luottamuksellista, mikä varmistetaan valvonnalla ja
salassapitosopimuksilla.

Kaikki käyttäjien henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla. Rekisterinpitäjä käyttää
henkilötietojen suojauksessa ajantasaista teknistä suojausta ja rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään
hyvän tavan mukaisesti.

Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumistietoja ei säilytetä
palvelimella selväkielisenä.

Rekisterinpitäjän lukuun tietoja käsittelevien yhteistyökumppanien kanssa on tehty henkilötietojen
käsittelysopimukset, joissa käsittelijät sitoutuvat noudattamaan lainsäädäntöä sekä Mestamaster Oy:n
tietosuojaperiaatteita ja käyttämään tietoja vain Mestamaster Oy:n määrittelemiin tarkoituksiin.

9. Tietoturvaloukkauksesta tiedottaminen

 

Mikäli rekisterinpitäjän tietoon tulee rekisterinpitäjän hallussa oleviin henkilötietoihin kohdistuva
tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti aiheuttaa riskin rekisteröityjen oikeuksille tai vapauksille,
rekisterinpitäjä tiedottaa loukkauksesta rekisteröidyille ilman aiheetonta viivästystä. Rekisterinpitäjä tutkii
kaikki todennäköiset riskitilanteet perusteellisesti ja niistä raportoidaan valvontaviranomaiselle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen
korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia,
puutteellisia tai vanhentuneita tässä rekisteriselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen
kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä
oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen johtaa käyttäjätilin poistamiseen Palvelusta. Peruutus ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulla, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

 

Mestamaster Oy kehittää tarvittaessa henkilötietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio tietosuojaselosteesta löytyy Mestamasterin verkkosivuilta: https://mestamaster.fi

bottom of page